Algemene voorwaarden pretecho

Op alle reserveringen en diensten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Afwijkingen gelden uitsluitend indien deze vooraf schriftelijk door Echopraktijk ” First Look” (KvK nr:02077761) zijn bevestigd. Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met onderstaande bepalingen.

Reserveringen:

Reserveren voor een consult kan telefonisch geschieden of middels het contactformulier

De reservering is definitief op de datum van de telefonische aanmelding.

Annulering door de cliënt dient plaats te vinden ten minste 24 uur voor de afspraak.

Echoconsult:

Het doel van de echo is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Er wordt dan ook niet gekeken naar afwijkingen bij moeder of kind.

Indien de cliënt reeds van het bestaan van afwijkingen op de hoogte is of dat er vermoedens in die richting bestaan, zal de cliënt dit melden bij het eerste contact, doch uiterlijk vóór aanvang van het consult.

De echo geeft de ouders de mogelijkheid een kijkje te nemen naar de baby tijdens de zwangerschap. Er wordt niet gekeken naar eventuele pathologie van de ongeborene.

Mocht echopraktijk “First Look”, ondanks dat er niet gekeken wordt naar afwijkingen, toch iets ontdekken, dan houdt deze zich het recht voor de zwangerschapsbegeleiding in te lichten.

Echopraktijk “First Look” behoudt zich eveneens het recht voor om, ingeval van twijfel betreffende het verkregen resultaat, via het internet collegae een datapakket te laten beoordelen.

Omdat er niet gezocht of gekeken wordt naar pathologie kan men echopraktijk “First Look” of de individuele echoscopisten op geen enkele wijze aanspreken op gebleken afwijkingen.

Door akkoord te gaan met de aanvang van het consult is het de cliënt duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoelt in artikel 7:446 BW. Er is dan ook geen sprake van enigerlei medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of medische beoordeling. De volledige verantwoordelijkheid ter zake blijft berusten bij de behandelend verloskundige en/of arts.

Het echoconsult is een volledige vrije keuze van de individuele cliënt. Omdat er geen sprake is van medische beoordeling, zal om deze reden dan ook geen biometrie verricht worden.

Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na het echoconsult, mag worden uitgelegd als medische beoordeling. Het is de cliënt door bovenstaande duidelijk dat de echoscopiste slechts de bedienaar van het apparaat is.

Bij eventuele geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. Echopraktijk “First Look” kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele foute beoordeling van het geslacht.

Ondanks tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek zijn geen schadelijke effecten geconstateerd bij gebruik van echoscopische apparatuur. Echopraktijk “First Look” neemt geen verantwoordelijkheid voor effecten op lange termijn.

Het is niet toegestaan eigen foto- of videoapparatuur mee te nemen.